Algemene voorwaarden

28 oktober 2019 by sticht in Blog

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij levering van producten, maak je afspraken omtrent de tegenprestatie waaronder het van eigendom zal veranderen. What you see is what you get, maar duidelijkheid omtrent voorwaarden waaronder de levering en de tegenprestatie tot tevredenheid van koper en verkoper plaats moet vinden, voorkomt misverstanden. Dat kan mondeling, snel en makkelijk, maar schriftelijk is beter. Zeker in de landbouwsector, waar afnamecontracten worden gemaakt voor iets wat eerst nog moet groeien op het land of in de stal.

Door de jaren met schade en schande wijs geworden, proberen we steeds beter (en meer) op papier te krijgen in de vorm van allerlei voorwaarden en bepalingen. Natuurlijk gaat het hierbij om redelijkheid en haalbaarheid, voor zowel leverancier als afnemer. In de groentebranche veelal in de vorm van teelt- of koopcontracten waarbij het product in de keten gebracht wordt van primair naar eindproduct bij de consument.

In sterk concurrerende en transparante markten, zoals de landbouw, kan niemand zich, ondanks ongrijpbare risico’s en discontinue productie, ‘missers’ permitteren. Met stijgende kosten en schaalvergroting wordt scherper op de bal gespeeld.  Daar komt de zin en bruikbaarheid van algemene voorwaarden om de hoek kijken. Het zijn gestandaardiseerde contractbedingen die koper en verkoper van toepassing laten zijn op hun te sluiten overeenkomst voor levering van product. Door te verwijzen in het contract naar toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, verbinden beide partijen zich, om conform deze regels te handelen, in geval van situaties van strijdigheid waarin het contract niet voorziet. Daarnaast bevat de voorwaarden de ‘spelregels’ voor expertise en arbitrage bij geschillen.

Algemene voorwaarden worden veelal opgesteld door koper of verkoper óf zijn het resultaat van overleg tussen beide partijen. Hiermee wordt de evenwichtigheid tussen beide partijen bevordert en bewaakt. De (herziene) Algemene Voorwaarden voor de teelt van Industriegroenten 2019 zijn opgesteld door de Stichting TOG (Teelt Ondersteuning Groenten) waarin vertegenwoordigers van telers en afnemers in de branche van industriegroenten zijn aangesloten.  Deze algemene voorwaarden gaan gelden bij het afsluiten van nieuwe contracten voor het nieuwe seizoen (2020), mits er in het contract naar wordt verwezen en daarbij natuurlijk geacht wordt bekend te zijn door ze ‘ter hand te stellen’ bij ondertekenen van het contract of anderszins naar te verwijzen.

Een belangrijk onderdeel van de Algemene Voorwaarden Industriegroenten is de mogelijkheid om onafhankelijke expertise te laten uitvoeren. Wanneer er een geschil tussen koper en verkoper optreedt, wat onderling niet overbrugbaar lijkt te zijn, kan men externe expertise in roepen, om tot een oplossing te komen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden tussen beide partijen, kan het geschil uiteindelijk worden voorgelegd aan de Arbitragecommissie van de Stichting Geschillen in de Landbouw.  Het reglement en procedure hiervan zijn vastgelegd de algemene voorwaarden.

Met het opfrissen van de ‘spelregels’ binnen TOG verband, bevorderen we de verstandhouding in brede zin, in afwijkende situaties en kan de gemeenschappelijke focus liggen op het nieuwe seizoen, nieuwe teelt met goede oogsten en afzet waar uiteindelijk zowel teler als afnemer de erkenning in zoekt.

C. Geven
De Schakel Contractteelt B

    Choose your language