Humane Pathogenen

Er vinden ziekte-uitbraken plaats ten gevolge van contaminatie van groenten en fruit met humaan pathogene bacteriën die vers geconsumeerd worden. Ziekte-uitbraken ten gevolge van besmette producten van plantaardige herkomst leiden in eerste instantie tot persoonlijk leed bij consumenten, maar uiteindelijk ook tot maatschappelijke onrust over de veiligheid van voedsel en daaraan gerelateerde economische schade.

Binnen de sector zijn er richtlijnen met betrekking tot veilig gebruik van water en mest in teelten van groenten en fruit die vers worden geconsumeerd (Global G.A.P.). Echter, deze richtlijnen zijn vaak nog te algemeen en te weinig toegespitst op specifieke gewassen/ gewasgroepen, teelten, teeltomstandigheden en productiesystemen. Via dit PPS-project willen we tot gerichte adviezen komen voor telers op basis van gebruik van dierlijke mest en water voor beregening. Om tot deze adviezen te komen is wetenschappelijke kennis nodig over het gedrag van humaan pathogenen in open veld situaties.

Op dit gebied ontbreekt het aan voldoende wetenschappelijke onderbouwing en op dit gebied is er dus een leemte in onze kennis. Zonder deze kennis kunnen er geen gerichte onderbouwde adviezen worden verleend aan telers. Daarop gebaseerd is het doel van het onderzoek om ecologische inzicht te krijgen in het gedrag van humaan pathogenen in groentegewassen in open teelten, en voor sommige biologische telers ook in gesloten teelten, waarmee risico inschattingen kunnen worden gemaakt van besmetting van plantaardige producten met humaan pathogenen.

Op basis van deze risico inschattingen kunnen beheersmaatregelen worden voorgesteld aan telers waarmee de risico’s op besmetting worden verkleind tot algemeen aanvaardbare niveaus. De sector van groentetelers zal baat hebben bij dit onderzoek vanwege de nieuwe richtlijnen die worden opgeleverd in dit project. De richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen verkregen door onderzoek onder veld-realistische omstandigheden.

Voor de betrokken partners is dit belangrijk om gerichte adviezen te kunnen verlenen aan hun achterban over het verkleinen van risico’s op microbiële besmettingen tijdens de teelt en oogstfase. De maatschappij is hiermee gediend omdat risico’s met betrekking tot microbiële contaminatie worden gereduceerd en dit draagt bij aan de productie van veilig voedsel. Deze PPS is in 2020 gestart en loopt door tot 2022.

    Choose your language