Missie en visie

Visie

De hoofdthema’s waar TOG aan werkt houden verband met werkzaamheden waar industriële verwerkers en industrie groentetelers gezamenlijk knelpunten proberen op te lossen teneinde kwaliteit, kwantiteit, continuïteit en leveringszekerheid van productie en aanvoer te borgen op een zo duurzaam mogelijke wijze. Daarbij rekening houdend met teeltkundige aspecten en aspecten die verband houden met de oogst en verwerking en vermarkting van de producten.

Belangrijke items in de toekomstvisie van TOG zijn:

  • Ontwikkelen van residu vrije teelten
  • Industriegroenten telend Nederland staat wereldwijd op de kaart, omdat we duurzaam telen, rekeninghoudend met water, bodem, lucht, mens
  • Verduurzamen van de teelten
  • Integrated Pest Management
  • Kennisontwikkeling
  • Voedselveiligheid
  • Internationale samenwerking
  • Veredeling