Privacyverklaring

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting TOG.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor Stichting TOG is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Stichting TOG spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam en e-mail adres te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Stichting TOG uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van Stichting TOG, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt.

Doeleinden van de verwerking

Stichting TOG zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de diensten;
  • Het opstellen en uitvoeren van een overeenkomst;
  • Het uitwisselen van teelt gerelateerde informatie;
  • Het beantwoorden van uw vragen;
  • Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegevens

Stichting TOG verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres

Grondslag voor gegevensverwerking

Stichting TOG verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de overeenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Stichting TOG, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.
Overeenkomst: Voor het verlenen van de diensten wordt een overeenkomst opgesteld tussen de klant en Stichting TOG. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
Wettelijke plicht: Stichting TOG verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op Stichting TOG rust.
Gerechtvaardigd belang: Indien Stichting TOG een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is Stichting TOG gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.
Toestemming: Als Stichting TOG persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Stichting TOG uw toestemming vragen voordat Stichting TOG de persoonsgegevens gaat verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Stichting TOG kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

Stichting TOG maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Stichting TOG verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

Stichting TOG verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Stichting TOG geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn

Stichting TOG waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

Stichting TOG heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Stichting TOG betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Stichting TOG vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:
Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Stichting TOG over u verwerkte persoonsgegevens;
Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op verwijdering van u betreffende persoonsgegevens indien Stichting TOG deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Stichting TOG de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door Stichting TOG over te laten dragen aan een andere organisatie;
Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting TOG. Bij een dergelijk verzoek zal Stichting TOG de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Stichting TOG, kunt u dit melden bij Stichting TOG zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

U kunt contact opnemen met Stichting TOG via het onderstaande adres:

Stichting TOG
Boxtelseweg 23
5481 VE Schijndel
info@stichtingtog.nl